Blog

Machine Learning ประเภทต่างๆ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็มีวิธีเรียนรู้หลายแบบ ไม่ต่างกับมนุษย์นะ หลังจากที่เรารู้ว่า Machine Learning คืออะไร แล้ว บทความนี้จะพามารู้จักกับ Machine Learn…